مختار نامہ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟

  • a) ایک
  • b) دو
  • c) تین
  • d) بے شمار

Right Answer: option_b • دو

Explaination:

دو

Aashir Irshad
i am author of path.pk

founder path pk
Aashir

FOUNDER: PATH.PK

Become an Author

You can become an author on Path.pk & support the platform.

Click here
Home
Mcqs
Blog
PDF's